SUTIKIMAI IR TAISYKLĖS
  • Dalyvis išreiškia savo valią ir siekį dalyvauti registracijos formoje nurodytame Renginyje. Už dalyvavimą Renginyje Dalyvis įsipareigoja sumokėti Organizatoriui Registracijos formoje nurodytą dalyvio mokestį (toliau – Mokestis). Dalyvis turi teisę atšaukti savo paraišką/ registraciją dalyvauti Renginyje ir turi teisę susigrąžinti Mokestį per 5 d. dienas nuo registracijos patvirtinimo. Šiam terminui pasibaigus, Mokestis negrąžinamas.
  • Organizatorius, gavęs Mokestį, įsipareigoja užtikrinti Dalyvio dalyvavimą Renginyje.
  • Neįvykus Renginiui ar pasikeitus jo datai, Dalyvis turi teisę reikalauti Organizatoriaus grąžinti Mokestį ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Dalyvio prašymo gavimo dienos.
  • Dalyvis patvirtina savo supratimą ir sutinka, kad Organizatorius rengdamasis Renginiui, taip pat Renginio metu tvarkys Renginio dalyvio asmens duomenis, siekdamas suteikti Dalyviui visą reikiamą informaciją apie Renginį (reikalavimai Renginio dalyviams, dalyvių grupės, pasirodymų eiliškumas, laikas, vieta, nugalėtojų skelbimas ir apdovanojimas, pan.) ir kaip įmanoma kokybiškiau organizuoti Renginį. Šiais tikslais Organizatorius tvarkys: Dalyvio vardą, pavardę, telefono Nr., el. pašto adresą.
  • Dalyvis yra informuotas ir sutinka, kad Organizatorius pasiregimo Renginiui ir Renginio metu fotografuos ir/ar filmuos Dalyvį ir, tokiu būdu surinktus Dalyvio asmens duomenis (atvaizdą) tvarkys, skelbiamas Dalyvio nuotraukas ir/ar vaizdo įrašus Organizatoriaus paskyrose socialiniuose tinkluose.
  • Dalyvis patvirtina, kad jam yra tinkamai išaiškinta, jog aukščiau nurodyti Dalyvio asmens duomenys Organizatoriaus bus tvarkomi 10 (dešimt) metų po Renginio užbaigimo.
  • Tvarkydamas Dalyvio asmens duomenis Organizatorius įsipareigoja laikytis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
Nuostatai
SPORTINIŲ ŠOKIŲ PRO/AM KATEGORIJOS PASIRODYMŲ KONCERTO
„ŠOKIŲ ISTORIJOS” NUOSTATAI
I. ORGANIZATORIUS
VšĮ „Šokio istorijos“
II. DALYVIAI
Dalyvauti gali visi asmenys ne jaunesni kaip 18 m.
Dalyviai skirstomi į Sportininkus (PRO) ir Mėgėjus (AM). Dalyviai sportininkai, kurie kuria grupinių pasirodymų choreografijas, moko Mėgėjus (AM), vadinami Choreografais.
Šokių pasirodymuose porose gali šokti tiek PRO-AM tiek AM-AM šokėjai.
III. REGISTRACIJA IR DALYVAVIMAS
1. Registracija vykdoma interneto svetainėje www.sokioistorijos.lt
2. Dalyvis tiek PRO, tiek AM neturi teisės be atskiro pranešimo neatvykti į pasiruošimo repeticijas.
2.1. Dalyvis PRO, negalintis dalyvauti koncerto pasiruošimo repeticijoje turi pranešti Organizatoriui ne mažiau nei prie 7 kalendorines dienas. Tokiu atveju Dalyvis PRO privalo susitarti su dalyviu AM dėl praleistos repeticijos atidirbimo dalyviui AM patogiu laiku. Nepranešus Organizatoriui ir/ ar nesutarus su dalyviu AM, Dalyvis PRO netenka teisės į apdovanojimą arba jis atitinkamai mažinamas.
2.2. Dalyvis AM, negalintis dalyvauti koncerto pasiruošimo repeticijoje turi pranešti Organizatoriui ne mažiau nei prie 3 kalendorines dienas, tačiau Dalyviui AM praleidus repeticiją, Dalyvio mokestis nėra grąžinamas, praleistos repeticijos metu Organizatorių ir/ ar Choreografo pateiktą informaciją dalyvis AM turi gauti savo jėgomis ir lėšomis.
IV. PASIRUOŠIMO KONCERTUI EIGA IR TAISYKLĖS
1. Organizatorius, pasitelkdamas savo patirtį, žinias, finansinius resursus privalo:
1.1. sudaryti sąlygas koncerto dalyviams pasiruošti koncertui (repetuoti) pagal Choreografų sukurtas šokio idėjas (choreografijas);
1.2. suteikiant tinkamą vietą repeticijoms;
1.3. užtikrinti reikiamų asistentų, renginio vedėjų, choreografų konsultantų ir kitų asmenų tinkamą dalyvavimą koncerto pasiruošimo eigoje ir koncerto metu, pagal galimybes užtikrinti reikiamos koncertinės įrangos (įskaitant bet neapsiribojant garso technika, apšvietimo technika) funkcionavimą.
2. Choreografas, atsakingai, rūpestingai ir siekdami aukščiausių kokybės standartų privalo:
2.1. ne vėliau kaip iki Organizatoriaus nustatytos datos pristatyti koncertinio pasirodymo idėją;
2.2. parengti Dalyvius AM koncertui. Šiam tikslui: kokybiškai ir ne vėliau kaip likus 30 dienų iki koncerto pateikti Organizatoriui tinkamai paruoštą pasirodymo „garso takelį“;
3.3. tinkamai ir laiku pristatyti dalyviams koncertinio pasirodymo idėją ir choreografiją bei užtikrinti, kad Dalyviai AM įsisavintų šokio idėją ir choreografiją iki grupinių repeticijų pradžios (PRO-AM);
3.4.Visus galimus iškilusius nesklandumus, nesutarimus ar kitus klausimus, susijusius su Dalyviais (tiek PRO, tiek AM) spręsti išskirtinai tik su Organizatoriais.
3. Koncerto metu vykdomas vaizdo ir garso įrašymas, fotografuojama.
VI. KONCERTAS
1. Koncerto eigai Organizatorius parengia programą. Su programa, likus ne mažiau kaip 1 dienai iki koncerto dienos supažindinami Choreografai, renginio vedėjai, asistentai ir techninis personalas. Dalyviai su renginio programa supažindinami Koncerto dieną.
2. Bilietus į koncertą platina Organizatorius už Organizatoriaus nustatytą kainą.
3. Pasibaigus Koncertui už koncerto salės sutvarkymą atsakingas Organizatorius.